درباره ما

زندگی نامه

پس از ساعت‎ها تفکر پیرامون زندگی خود

جز قصور و تقصیر چیزی ندارم